SHAKE SHACK X LOVESKI DELI POP-UP: A Community Feast in Larkspur!

SHAKE SHACK X LOVESKI DELI POP-UP: A Community Feast in Larkspur!

  • Faber Real Estate Team
  • 11/23/23

SHAKE SHACK X LOVESKI DELI POP-UP: A Community Feast in Larkspur!

๐Ÿ“ 1401 Larkspur Landing Cir, Larkspur, CA

๐Ÿ—“๏ธ December 3rd, 12:00 PM - 4:00 PM


Join us for an extraordinary culinary collaboration that embodies community spirit and culinary excellence, echoing our commitment at the Faber Real Estate Team to bring dreams to life.

The Culinary Event of the Season

Shake Shack and Loveski Deli are joining forces for an exclusive pop-up event at Marin Country Mart. This unique event, featuring chefs Christopher and Martina Kostow, promises to tantalize your taste buds and celebrate the soon-to-open Loveski Deli.

A Taste of Innovation

Your ticket offers a journey through an expertly crafted menu:

  • Smoked Cod Sandwich: A delightful fusion of flavors.
  • Dill Pickle Fries: A tangy twist on a classic.
  • Chocolate Hazelnut Babka Sundae: An indulgent finish.

Plus, every guest receives limited-edition merchandise, including a special collaborative finishing salt by Jacobsen Salt Co.

A Cause Close to Our Hearts

We're proud to share that 10% of sales will support The Cameron Thompson Legacy Scholarship, fostering culinary dreams of African American chefs.

The Atmosphere

Enjoy the vinyl tunes of DJ Money Mitch and a selection of local beer and wine, elevating this culinary experience.

Meet the Culinary Stars: TEAM KOSTOW

Chef Christopher Kostow, a Michelin three-star recipient, and Martina Kostow are the visionaries behind Loveski Deli, a "Jew-ish" deli blending traditional delicatessen with Californian flair.

Getting There

Given the limited parking at Marin Country Mart, we recommend public transport or ride-sharing. Free parking is available for three hours, with additional overflow parking on weekends.

Unlocking Your Dreams with Every Experience

At the Faber Real Estate Team, we see this collaboration as a reflection of our own ethos: blending diverse elements to create something truly special, much like we do in finding your dream home.

Join Us for a Day of Culinary Delights and Community Spirit!

๐ŸŽŸ๏ธ Get Your Tickets Now! ๐Ÿ“ Shake Shack Marin Country Mart ๐Ÿ—“๏ธ December 03, 2023, 12:00pm–4:00pm

 

For us at Faber Real Estate Team \ Compass, every event is a step closer to "The Key to Your Dreams ®".

๐Ÿ”‘ Ben Faber DRE #01913767

๐Ÿ“ง [email protected]

๐ŸŒ www.faberrealestateteam.com

๐Ÿ“ฑ @faberrealestateteam

๐Ÿค™๐Ÿฝ415.686.4980

The Key To Your Dreams ยฎ

As your trusted real estate advisors, we are committed to delivering the highest level of service and marketing, sharing our experience and expertise to help you achieve exceptional results.

Follow Us